Dầm biên cầu trục

Dầm biên cầu trục là chi tiết không thể thiếu trong 1 xướng cầu trục. Dầm biên cầu trục có qui cách từ 1m, 1.2m, 1.5m, 2.0m, 2.5m luôn có sẵn.

...