Hệ ray C cầu trục

Hệ ray C cầu trục có thể dài hoặc ngắn tùy theo nhu cầu sử dụng. Nhưng kích thước hệ ray C cầu trục thường là ngắn vì dài dễ rối dây.

...